Informacja dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów SP!!!!

Szanowni Rodzice!

uprzejmie prosimy o niekupowanie podręczników oraz ćwiczeń do języka angielskiego.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

01.09.2014

8.00 - GIMNAZJUM

9.00 -  KL. 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA

9.45 - KL. 0-3 SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012-2013 w Zespole Szkół w Mosinie odbędzie się 28.06.2013 r.:

 

· dla klas 0-III o godz. 10:30

· dla klas IV-VI o godz. 9:15

· dla klas gimnazjalnych o godz. 8:00

 

Msza święta dla uczniów, kończąca rok szkolny odbędzie się 27.06.2013 r. o godz. 10:30.

Lista podręczników na rok szkolny 2014/2015 r.

Podręczniki kl. 0 - 3 SP

Podręczniki kl. 4 - 6 SP

Podręczniki Gimnazjum

UWAGA!!!

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie prosimy o niekupowanie podręczników i ćwiczeń do klasy 5 i 6 z języka niemieckiego.

Informacja w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych PDF Drukuj
Wpisany przez Joanna Konara   
piątek, 22 sierpnia 2014 09:13

Mosina, 28.07. 2014 r.

 

Działając na podstawie § 4 ust.3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ustalam wstępny, termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

  1. do dnia 12 września 2014 r. wnioski składają rodzice ucznia ( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
  2. do dnia 16 września 2014 r. zgodnie z § 5 ust 1 wyżej wymienionego projektu rozporządzenia dyrektor szkoły  sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy oraz przekazuje ją Burmistrzowi Gminy Mosina.

Jednocześnie informuję, że w roku 2014 zgodnie z § 2 wyżej wymienionego projektu rozporządzenia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmuje się uczniów rozpoczynających  w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej.

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w § 2 ust.2 pkt 1-7 w/wymienionego projektu rozporządzenia – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.     o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów.

Informacja o szczegółowych warunkach udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronie www.ko.poznan.pl w zakładkach: programy i projekty/Programy rządowe/, Uczniowie i rodzice/Wyprawka szkolna 2014.

 

Burmistrz

mgr Zofia Springer

 
Lista uczniów z podziałem na klasy pierwsze w gimnazjum PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
czwartek, 21 sierpnia 2014 21:36
Lista uczniów z podziałem na klasy pierwsze w gimnazjum po rozpatrzeniu odwołań.
 
Szeroko na Wąskiej PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
piątek, 01 sierpnia 2014 08:37

 
Przewodnik po letnich wydarzeniach PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
poniedziałek, 14 lipca 2014 00:00

Przewodnik po letnich wydarzeniach

 
Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
poniedziałek, 07 lipca 2014 20:48

Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół w Mosinie

 
Oddziały I Szkoły Podstawowej PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
niedziela, 06 lipca 2014 22:18
lista uczniów klas pierwszych SP
 
LIsta osób zakwalifikowanych do Gimnazjum PDF Drukuj
Wpisany przez Dariusz Madej   
środa, 02 lipca 2014 17:51

Lista osób zakwalifikowanych do Gimnazjum nr 2 w Mosinie w Zespole Szkół w Mosinie

 
Czas rozpocząć wakacje PDF Drukuj
Wpisany przez Wiesława Szubarga   
poniedziałek, 30 czerwca 2014 21:09

27 czerwca w Zespole Szkół miały miejsce uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2013/2014. Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Alicja Trybus,  podziękowała Nauczycielom i Uczniom za całoroczną pracę. Podkreśliła wagę nauki w życiu człowieka, który zyskuje większe możliwości, kiedy jego wiedza jest rozległa a umysł dociekliwy. Podkreśliła wagę wysiłku i trudu, który towarzyszy zdobywaniu wiedzy i który prowadzi do osiągnięcia sukcesu.

Uczniom opuszczającym mury naszej szkoły Pani Dyrektor życzyła, by mądrze i z rozwagą wchodzili w dorosłe życie, by nie opuszczała ich ciekawość świata zaszczepiona w murach naszej szkoły, by w nowych szkołach  pogłębiali  zdobytą  wiedzę, rozwijali swe twórcze pasje i z rozwagą wchodzili w dorosłość.

Wszyscy z radością przyjęli wiadomość, że właśnie rozpoczynają się wakacje – czas swobody i beztroski, czas zasłużonego odpoczynku, dla wszystkich, którzy w minionym roku szkolnym  rzetelnie pracowali.

Wiesława Szubarga

 


Strona 1 z 72